31 marca 2019 roku z okazji 450 rocznicy Unii Lubelskiej w Sumach w Bibliotece miejskiej im. Tarasa Szewczenki odbyło się uroczyste Spotkanie Towarzystwa Kultury Polskiej.

31 marca 2019 Uroczyste Spotkanie TKP w Sumach z okazji 450 rocznicy Unii Lubelskiej w bibliotece miejskiej

          31 marca 2019 roku z okazji 450 rocznicy Unii Lubelskiej w Sumach w Sali Sztuki w Bibliotece miejskiej im. Tarasa Szewczenki odbyło się uroczyste spotkanie członków TKP w Sumach. Na początku spotkania  Włodzimierz Kuczyński, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach  przywitał członków Towarzystwa oraz przypomniał wszystkim zebranym, że „W uznaniu historycznego znaczenia Unii Lubelskiej w nowożytnych dziejach Europy, polski Sejm oraz Senat podjęły uchwały ustanawiające rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia”.

Włodzimierz Kuczyński przygotował i przedstawił wszystkim zebranym gości swoją prezentację „Rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej  w 450-lecie jej zawarcia”“W 1569 r. w obecności króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta na sejmie walnym w Lublinie został podpisany akt realnej unii polsko-litewskiej. Dwa państwa: Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie powołały tym aktem ,,jedno nierozdzielne i nieróżne ciało” – Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Przetrwała ona ponad 200 lat” – czytamy w uchwale.

  • W dniu 1 lipca 1569 r. w Lublinie została zawarta unia polsko-litewska, która do historii przeszła jako unia lubelska.
  • Porozumienie zostało ratyfikowane przez króla Zygmunta Augusta w dniu 4 lipca 1569 r.
  • Wejście w życie umowy oznaczało, że dotąd połączone unią personalną Polska i Litwa, zaczęły wiązać więzy unii realnej. 
  • W wyniku postanowień Unii Lubelskiej wspólny monarcha został jednocześnie królem Polski oraz wielkim księciem litewskim.
  • Wspólne były również sejm, herb, waluta, polityka zagraniczna i obronna.
  • Natomiast odrębne dla obu podmiotów pozostały urzędy, jak również wojsko i sądownictwo.
  • Zgodnie z postanowieniami traktatu do Korony przyłączono województwa: bracławskie, kijowskie, podlaskie i wołyńskie. 
  • Odtąd oba kraje zaczęto nazywać Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
  • Na podstawie Unii Lubelskiej, szlachta litewska i ruska zostały zrównane w prawach z polską, językiem urzędowym tych ziem nadal pozostawał ruski.

  Unia Lubelska przetrwała do 1795 roku, a unicestwiona została dopiero przez połączone siły trzech zaborców.

Tego państwa już dawno nie ma, ale wiedza o nim jest zawarta w  barwach narodowych Polski. 

Kokardę narodowa stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego to jest kolor biały z czerwonym.

       Godło Rzeczypospolitej od 1569 roku.

Skutki gospodarcze

Potencjał ekonomiczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zwłaszcza w dziedzinie produkcji żywności, sprawiał, że stała się ona „spichlerzem Europy”, zdobywając prymat wśród najzasobniejszych krajów europejskich w końcu XVI wieku. Handel zbożem przez Gdańsk dla Korony i w mniejszym stopniu ujście Dźwiny dla Litwy, stał się podstawą bogactwa szlachty.

Do połowy XVII wieku produkcja rolnicza wciąż wzrastała, osiągając szczyt w 1628 roku.

Skutki kulturowe

Unia Lubelska miała też ogromne znaczenie kulturowe. Szlachta litewska i ruska przejmowały wzorce polskie i zachodnie, a polska – wschodnie i orientalne, co zadecydowało o wyjątkowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Zjednoczone państwo stało się więc mostem między Wschodem a Zachodem, obszarem wymiany kulturowej o niespotykanej dotąd intensywności.

Polska teraźniejsza a Unia Lubelska

W zeszłym roku w wyniku wspólnej akcji Naczelnych Dyrekcji Archiwów Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy Akt Unii Lubelskiej został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

        Międzynarodowe rangi obchodom 450 rocznicy Unii Lubelskiej przypomina nie tylko Polakom , ale także światu, że ponad 600 lat temu Polacy i Litwini utworzyli w Europie Środkowej państwo kierujące się podobnymi zasadami jak współczesna nam Unia Europejska.

  • Prezentowana poniżej mapa przedstawia państwa, które powstały na terenach dawnej Rzeczypospolitej:

Dzień Unii Lubelskiej w Lublinie w roku  2019

Główne obchody zostały zaplanowane na czas od 28 czerwca (dzień przyjęcia Unii Lubelskiej) – 4 lipca (dzień ratyfikacji Unii Lubelskiej przez króla Zygmunta Augusta).

Będzie to okres pokazów i rekonstrukcji rycerskich, stacjonować będą obozy szlachty polskiej i litewskiej, koncerty muzyki dawnej i współczesnej w tym m.in: Dzień Unii Lubelskiej / 1 lipca
Oficjalne obchody jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej – rozpoczną się mszą św w Bazylice O. Dominikanów i Uroczystą Sesją Rady Miasta Lublin, w której udział zapowiedziały liczne delegacje zagraniczne i zaproszeni goście.

„Obóz szlachty polskiej i litewskiej”
Obóz szlachty polskiej i litewskiej ma na celu włączenie mieszkańców Lublina i gości odwiedzających miasto w obchody rocznicy poprzez działania edukacyjne związane z rekonstrukcją historyczną i szeroko pojętą “żywą historią”. Organizator: FUNDACJA BELRIGUARDO – OKNO NA HISTORIĘ I SZTUKĘ

Główne obchody zostały zaplanowane na okres 1 maja – 1 lipca 2019 roku, obejmując zasięgiem dwie ważne rocznice: 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja) oraz dzień zawarcia Unii Lubelskiej (1 lipca).

Specjalne elementy odnoszące się do wspólnego dziedzictwa Polski i Litwy znajdą się również podczas flagowych miejskich festiwali, takich jak Noc Kultury, Wschód Kultury Inne Brzmienia Art’n’Music Festival, Jarmark Jagielloński czy Europejski Festiwal Smaku. W organizację wydarzeń aktywnie włączyły się miasta partnerskie i zaprzyjaźnione, oraz wiele instytucji naukowych i kulturalnych w Polsce i za granicą.

Pan Boris Klimowicz z okazji 450 rocznicy Unii Lubelskiej przedstawili wszystkim zebranym gości swoje prezentacje p.t. „Król Zygmunt II August oraz wprowadzenie Unii Lubelskiej”.

Na zakończeniu prezentacji dla wszystkich zebranych członkom TKP w Sumach  był przedstawiony film pod tytułem „Unia Lubelska”.

Prezes TKP w Sumach      Włodzimierz Kuczyński.


Notice: Undefined variable: meta_text in /var/www/tkpvh3si/data/www/polska.sumy.ua/wp-content/themes/hiero/content-single.php on line 53